Radio Liberdade Dili

Radio Liberdade FM ne’e harii husi TLMDC atu kontribui ba harii demokrasia liuhusi diseminasaun informasaun.