Terma dan syarat

1. syarat

By accessing the website at https://freeonlineradio.net, anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma perkhidmatan, semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat-syarat ini, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang tanda dagangan.

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk sementara memuat turun satu salinan dari bahan-bahan (maklumat atau perisian) di laman web Online Percuma Radio untuk peribadi, tontonan bukan komersial sementara sahaja. Ini adalah pemberian lesen, tidak pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:
  1. mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
  2. menggunakan bahan-bahan untuk tujuan komersial, atau apa-apa paparan awam (komersial atau bukan komersial);
  3. cuba untuk menyusun atau reverse engineer mana-mana perisian yang terkandung di laman web Online Percuma Radio;
  4. mengeluarkan apa-apa hak cipta atau proprietari lain dari bahan-bahan; atau
  5. memindahkan bahan-bahan kepada orang lain atau “cermin” bahan-bahan di mana-mana pelayan lain.
 2. Lesen ini akan tamat secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Online Percuma Radio pada bila-bila. Apabila menamatkan tontonan anda bahan-bahan ini atau atas penamatan lesen ini, anda perlu memusnahkan apa-apa bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web Online Percuma Radio disediakan atas 'sepertimana’ asas. Online Percuma Radio tidak membuat sebarang jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain yang termasuk, tanpa had, jaminan yang tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak-hak.
 2. lagi, Online Percuma Radio tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan ketepatan, keputusan mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman web atau selainnya yang berhubungan dengan bahan-bahan tersebut atau pada mana-mana laman web yang dikaitkan dengan laman web ini.

4. had

Dalam apa keadaan pun Online Percuma Radio atau pembekalnya akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (Termasuk, tanpa had, ganti rugi bagi kehilangan data atau keuntungan, atau kerana gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di laman web Online Percuma Radio, walaupun Online Percuma Radio atau wakil Online Percuma Radio diberi kuasa telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis kemungkinan kerosakan itu. Kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti yang tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau bersampingan, batasan-batasan ini tidak mungkin dikenakan kepada anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang terdapat di laman web Online Percuma Radio boleh termasuk teknikal, tipografi, atau kesilapan fotografi. Online Percuma Radio tidak menjamin bahawa mana-mana bahan-bahan di laman web adalah tepat, lengkap atau semasa. Online Percuma Radio boleh membuat perubahan kepada bahan-bahan yang terkandung di laman web pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun Online Percuma Radio tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan.

6. pautan

Online Percuma Radio telah tidak akan meneliti kesemua laman web yang dikaitkan dengan laman web dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan itu. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengendorsan oleh Online Percuma Radio laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web selain itu adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. pengubahsuaian

Online Percuma Radio boleh menyemak semula terma perkhidmatan untuk laman web pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa terma perkhidmatan.

8. Undang-undang

Terma dan syarat ini adalah ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Bangladesh dan anda secara muktamad menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Negeri atau di lokasi. FreeOnlineRadio.Net mematuhi semua syarat-syarat undang-undang dan hak cipta Antarabangsa, jadi sebagai pengguna anda perlu bersetuju dengan semua hak cipta Antarabangsa dan syarat-syarat undang-undang.